Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Baanzinnig bv

 

Artikel 1   Definities

 
 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Baanzinnig bv: de besloten vennootschap “Baanzinnig BV”, statutair gevestigd te Wormerveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nummer 350 23 516.

  Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Baanzinnig bv opdraagt werkzaamheden te verrichten.

  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Baanzinnig bv en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

  Diensten: Alle door of vanwege Baanzinnig bv ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, onderverdeeld in werkzaamheden vallend onder het aansluittarief en alle andere werkzaamheden die met separate toestemming worden uitgevoerd en apart gefactureerd.

  Werknemer: de in dienst van Opdrachtgever zijnde persoon met een arbeidsovereenkomst zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 2    Toepasselijkheid

           
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Baanzinnig bv en Opdrachtgever waarop Baanzinnig bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  Overeenkomsten met Baanzinnig bv, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Baanzinnig bv en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 

Artikel 3.  Wijzigingen
 
Baanzinnig bv is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op Overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door Baanzinnig bv aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.
 

Artikel 4.   Werkingsgebied

 
Baanzinnig bv zal uitsluitend binnen Nederland Diensten uitvoeren, tenzij in voorkomend geval met Opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt en deze de eventueel daaraan verbonden kosten zal vergoeden.
 

Artikel 5.   Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 
 1. De door Baanzinnig bv gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een Overeenkomst met Baanzinnig bv komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Baanzinnig bv aan Opdrachtgever.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Baanzinnig bv daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Baanzinnig bv anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Baanzinnig bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst tussen Baanzinnig bv en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Baanzinnig bv derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 6    Prijzen

 
 1. Alle door Baanzinnig bv genoemde prijzen of tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Baanzinnig bv kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen.
 3. Baanzinnig bv is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.
 
 
 
 
 

Artikel 7   Betaling

 
 1. Facturen van Baanzinnig bv dienen binnen 14 dagen na factuurdatum
  te worden betaald. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Baanzinnig bv
 2. Het door de Opdrachtgever voor het overeengekomen of geldende aansluittarieven te betalen bedrag wordt jaarlijks door Baanzinnig bv aan het begin van het contractjaar aan de Opdrachtgever in rekening gebracht; de Opdrachtgever dient de betreffende factuur binnen 14 dagen te voldoen.
 3. In het met de Opdrachtgever te sluiten of gesloten arbo-contract staat het door de werkgever aan Baanzinnig bv opgegeven aantal werknemers vermeld zoals dat luidt ten tijde van het aangaan van het aansluitcontract.
  De bij aanvang van een contractjaar door de Opdrachtgever aan Baanzinnig bv te betalen nota is gebaseerd op het door de Opdrachtgever opgegeven aantal werknemers en wijzigingen daarvan. Indien er in de loop van het contractjaar personeelstoename heeft plaatsgevonden, zal er voor ieder nieuw in dienst getreden werknemer(s) in dat contractjaar het nog te betalen abonnementstarief worden nagefactureerd naar rato met een minimum van € 25. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig voldoet, komen de gevolgen daarvan geheel voor de Opdrachtgever zijn rekening en risico, ook in het geval Baanzinnig bv in verband daarmee tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Indien er gedurende het contractjaar sprake is van een afname van het aantal werknemers zal er geen restitutie plaatsvinden.
 1. Facturering van alle overige Diensten vindt plaats, óf direct na beëindiging van de in de betreffende Overeenkomst afgesproken werkzaamheden, óf maandelijks op basis van nacalculatie van de in die maand verrichte diensten of op basis van de afspraken gemaakt in de offerte.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorten van betaling.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen
  Baanzinnig bv van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Baanzinnig bv te vorderen te hebben.
   

Artikel 8   Informatie

 
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan
  Baanzinnig bv  verstrekken van alle voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde informatie. De hiermee verband houdende stukken, die door Opdrachtgever aan Baanzinnig bv worden afge-
  geven, blijven eigendom van Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Baanzinnig bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Baanzinnig bv worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Baanzinnig bv zijn verstrekt, heeft Baanzinnig bv het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Baanzinnig bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Baanzinnig bv is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Baanzinnig bv kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onmiddellijk aanmelden bij Baanzinnig bv van iedere nieuwe werknemer, met alle voor de registratie relevante informatie. Een vertrekkende werknemer zal uiterlijk twee dagen voor zijn vertrek worden afgemeld.
 5. Indien een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 

Artikel 9   Uitvoering Overeenkomst

 
 1. Baanzinnig bv zal haar werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de op het gebied van Arbo-dienstverlening vigerende wet- en regelgeving, dan wel de door de overheid via publicaties en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden bekend gemaakte besluiten.
 2. Baanzinnig bv zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.
 3. Baanzinnig bv is gerechtigd, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Baanzinnig bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 

Artikel 10Medewerking

 
 1. Opdrachtgever verleent de medewerkers van Baanzinnig bv toegang tot haar bedrijf en stelt die medewerkers in de gelegenheid een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door gesprekken met werknemers.
 2. Indien door Baanzinnig bv of door Baanzinnig bv ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 

Artikel 11Medezeggenschap

 
 1. Opdrachtgever is verplicht werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de arbowetgeving en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 2. Opdrachtgever neemt op zich om de voorgeschreven ziek- en herstelmeldingsprocedure alsmede de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid, aan werknemers als eigen verplichting op te leggen.
 3. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever voor het aangaan van een Overeenkomst met Baanzinnig bv, in overeenstemming met de wet op de Ondernemingsraden en de Arbo-wet.
 

Artikel 12Doorverwijzing

 
 1. Doorverwijzingen van werknemers naar de behandelende sector geschiedt in overleg met de werknemer, eventuele andere medische instanties en zo nodig met de verzekeringsmaatschappij. Het feit dat doorverwijzing plaatsvindt wordt aan Opdrachtgever medegedeeld.
 2. De kosten van het opvragen van informatie van de behandelende sector, die nodig is voor het oordeel van de arts van Baanzinnig bv, zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Indien het voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk is dat Baanzinnig bv een expertise (door derden) laat verrichten, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever zal over de noodzaak van de te verrichte expertise worden geïnformeerd.
 

Artikel 13Wijziging van de Overeenkomst

 
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de diensten noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. In geval wijziging in de arbeidsomstandighedenwet of andere regelgeving door of vanwege de overheid extra verplichtingen voor Baanzinnig bv tot gevolg zullen hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan Opdrachtgever, is Baanzinnig bv gerechtigd de Overeenkomst na overleg met Opdrachtgever aan te passen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Baanzinnig bv  zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Baanzinnig bv de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Baanzinnig bv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   

Artikel 14 Annuleringen/niet verschijnen

 
 1. Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door Opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.
 2. Als in geval van keuringen, verzuimcontrole of verzuimbegeleidingactiviteiten werknemers gemaakte afspraken niet nakomen of deze twee werkdagen of korter tevoren annuleren, is Opdrachtgever de ter zake door Baanzinnig bv in rekening te brengen kosten niettemin verschuldigd.
 
 

Artikel 15Aansprakelijkheid

 
 1. Indien Baanzinnig bv aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. In geval van mondelinge of telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van Baanzinnig bv, aanvaardt Baanzinnig bv geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.
 3. Ondanks wederzijdse inspanning van Baanzinnig bv en Opdrachtgever kan Baanzinnig bv nimmer garanderen, dat een door de Opdrachtgever gewenst of door Baanzinnig bv verwacht resultaat bereikt zal worden. Baanzinnig bv aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid.
 4. Baanzinnig bv aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de kosten en de wijze van behandeling door de behandelende sector.
 5. Baanzinnig bv is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze het gevolg is van een niet aan Baanzinnig bv toerekenbare tekortkoming. Baanzinnig bv is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade, die een gevolg is van een aan
  Baanzinnig bv toerekenbare tekortkoming. Baanzinnig bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien de aansprakelijkheid van Baanzinnig bv niet door de verzekering is gedekt of de verzekeraar om enige reden niet tot uitbetaling overgaat, is de aansprakelijkheid van Baanzinnig bv beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur met een maximum € 2000,-- (Zegge tweeduizend euro).
 7. Opdrachtgever vrijwaart Baanzinnig bv voor alle aanspraken van derden in verband met prestaties ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden tussen Opdrachtgever en Baanzinnig bv gelden voor zover die aanspraken de in dit artikel voorziene beperkingen overschrijden.
 8. Opdrachtgever zal nimmer medewerkers van Baanzinnig bv aansprakelijk stellen.
 9. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 
 

Artikel 16Vrijwaren

 
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Baanzinnig bv voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Baanzinnig bv informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Baanzinnig bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 

Artikel 17Geheimhouding

 
 1. Baanzinnig bv zal alle door Opdrachtgever en werknemers aan Baanzinnig bv verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en zal
  ervoor zorgdragen, dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, indien en voor zover Baanzinnig bv niet rechtens gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken of verstrekking plaatsvindt in het kader van inwinnen van expertise of doorverwijzing naar de behandelende sector.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een dergelijke uitspraak, Baanzinnig bv gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Baanzinnig bv zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Baanzinnig bv niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Baanzinnig bv zal een geheimhoudingsverplichting, zoals is beschreven in lid 1 hiervoor, opleggen aan al haar medewerkers en alle overige bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 

Artikel 18Eigendomsvoorbehoud

 
Alle door Baanzinnig bv geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Baanzinnig bv totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Baanzinnig bv gesloten Overeenkomst is nagekomen.
 

Artikel 19Dossierbeheer/Dossierinzage

 
 1. Baanzinnig bv zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt, een dossier bijhouden.
 2. Op de persoonsgegevens die aanwezig zijn in het dossier is het privacyreglement van Baanzinnig bv van toepassing. Dit reglement ligt ter inzage bij Baanzinnig bv en wordt op verzoek van Opdrachtgever toegezonden.
   
 
 1. Naast Baanzinnig bv heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn dossier. Opdrachtgever kan slecht inzage in het dossier verkrijgen, indien hij deze bevoegdheid ontleent aan een schriftelijk, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.
 2. In geval van een gericht aanstellingsonderzoek wordt de onderzochte, toekomstige, werknemer in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag van het onderzoek als eerste wenst te vernemen en/of daarvan mededeling aan Opdrachtgever mag worden gedaan. Indien de, toekomstige, werknemer Opdrachtgever geen inzage in zijn dossier wil verschaffen zal Opdrachtgever dit respecteren. Indien de uitslag niet aan Opdrachtgever wordt medegedeeld blijft Opdrachtgever aan Baanzinnig bv wel de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd.
 3. Indien Baanzinnig bv op verzoek van Opdrachtgever dossiers overdraagt aan een andere Arbo-dienst is Baanzinnig bv gerechtigd aan Opdrachtgever de hiermee verbandhoudende kosten in rekening te brengen. Baanzinnig bv is gerechtigd eerst aan overdracht mee te werken, nadat alle door Opdrachtgever aan Baanzinnig bv verschuldigde bedragen, inclusief de kosten van overdracht, zijn voldaan.
 

Artikel 20Beëindiging van een Overeenkomst

 
 1. Een overeenkomst wordt aan het eind van de in artikel 5.4 bedoelde periode geacht stilzwijgend voor een zelfde periode te worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in geval van niet-nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief om de verplichtingen alsnog binnen een daarbij gestelde redelijke termijn na te komen.
 3. Baanzinnig bv is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, of indien daartoe een aanvraag is ingediend.
 4. Baanzinnig bv is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever op grond van art. 28 Wet op de Ondernemingsraden, onverminderd het recht van Baanzinnig bv schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd zal Baanzinnig bv in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Baanzinnig bv extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 
 

Artikel 21Opschorting en ontbinding

 
 1. Baanzinnig bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Baanzinnig bv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Baanzinnig bv bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Baanzinnig bv op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Baanzinnig bv de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Baanzinnig bv behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 22Overmacht

 
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  Baanzinnig bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  Baanzinnig bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Baanzinnig bv worden daaronder begrepen.
 3. Baanzinnig bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Baanzinnig bv zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
 1. Voor zover Baanzinnig bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Baanzinnig bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 

Artikel 23Intellectuele eigendom en auteursrechten

 
 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Baanzinnig bv zich de rechten en bevoegdheden voor die Baanzinnig bv toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Baanzinnig bv verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
  Baanzinnig bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Baanzinnig bv behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Artikel 24Niet-overname personeel

 
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad met Baanzinnig bv, medewerkers van Baanzinnig bv of van ondernemingen waarop Baanzinnig bv ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 25Geschillen
 
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Baanzinnig bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Baanzinnig bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26Klachtenreglement

 
Baanzinnig bv beschikt over een klachtenreglement. Dit klachtenreglement ligt ter inzage op iedere vestiging van Baanzinnig bv
Voor het schriftelijk vastleggen van een klacht beschikt Baanzinnig bv over formulieren waarmee o.a. klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door Baanzinnig bv ingediend kunnen worden.
 
Deze klacht wordt dan behandeld conform het klachtenreglement. Indien dit niet tot de gewenste afhandeling of gedragsverandering van de Arbo-dienst leidt, dan kan klager zich wenden tot de certificatie-instelling die het Certificaat Arbo-dienst heeft verstrekt.

 
Artikel 27Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen Baanzinnig bv en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 28Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zaandam.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.